1. Yleistä

Olet löytänyt tiesi Ajoneuvokeskitys Oy:n (Y-tunnus 3164637-3, jäljempänä ”Ajoneuvokeskitys” tai ”Me”) Verkkopalvelun käyttö- ja sopimusehtoihin (”Ehdot”).

Käyttäjänä sinun tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun (”Verkkopalvelu”) käyttöönottoa.

Ajoneuvokeskitys ei vastaa Asiakasyrityksen Asiakkaalle tarjoamista palveluista, tuotteista tai muistakaan viimeksi mainittujen välisistä sopimuksista.

Kun Asiakas kilpailuttaa Palvelun (Huolto- tai korjaustoimenpiteen) tai vuokraa Verkkopalvelun avulla haluamansa ajoneuvon, näitä Ehtoja ei sovelleta Asiakasyrityksen ja Asiakkaan välillä, vaan Asiakasyrityksen ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät edellä mainittujen tahojen erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.

Verkkopalvelu voi sisältää näiden Ehtojen lisäksi sovellettavia muita ehtoja, kuten tilauksiin liittyviä ehtoja.

2. Määritelmät

Asiakas” tarkoittaa yksityishenkilöä tai yritystä joka käyttää Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelua kilpailuttaakseen huoltotoimenpiteen, korjaustoimenpiteen tai vuokrauspalvelun.

Asiakasyritys” tarkoittaa Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelua käyttävää yksityishenkilöä tai yritystä joka on valtuutettu tarjoamaan Verkkopalvelussa huoltotoimenpiteitä, korjaustoimenpiteitä tai vuokrauspalveluita Asiakkaalle.

Käyttäjäprofiili tarkoittaa Ajoneuvokeskityksen Verkkopalveluun rekisteröitynyttä ja Ajoneuvokeskitys Oy:n hyväksymää Asiakkaan tai Asiakasyrityksen profiilia.

Palvelu tarkoittaa huoltotoimenpidettä, korjaustoimenpidettä, vuokrauspalvelua tai muuta palvelua, joka tapahtuu Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun kautta.

Osio tarkoittaa maksullista Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun osaa.

Verkkopalvelu” tarkoittaa Ajoneuvokeskityksen internetsivua ja sen automatisoitua ohjelmistoa johon kuuluu mm. tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäminen Asiakkaiden ja Asiakasyritysten välillä.

Sisältö” tarkoittaa Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelussa mitä tahansa esiintyvää sisältöä (esimerkiksi kuvia, mainoksia, artikkeleita, ilmoituksia, piirroksia, arvosteluja, hintatiedot, tilastotiedot, yhteystiedot, tarjouspyynnön tiedot, paikkatiedot sekä palvelutiedot). Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelussa esiintyvä sisältö voi olla Ajoneuvokeskityksen, Asiakkaan, Asiakasyrityksen tai kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä.

3. Ehtojen soveltaminen

3.1 Yleistä

Käyttämällä Verkkopalvelua Asiakasyritys sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Ehtoja. Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelua ei saa käyttää mikäli Ehtoja tai jotain määriteltyä osaa niistä ei hyväksytä.

3.2 Sopimukseen voimaantulo

Asiakasyrityksen ja Ajoneuvokeskityksen välinen sopimus on voimassa siitä hetkestä lukien kun Asiakasyritys Verkkopalvelua käyttämällä hyväksyy Ehdot.

Sopimus astuu voimaan rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta Asiakasyrityksen rekisteröityessä Verkkopalveluun. Ajoneuvokeskityksen osalta sopimus astuu voimaan, kun Ajoneuvokeskitys myöntää rekisteröitymisen.

Mikäli Ajoneuvokeskitys ei katso Asiakasyrityksen täyttävän vaadittuja kriteereitä on Ajoneuvokeskityksellä oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä.

3.3 Alueellinen ulottuvuus

Verkkopalvelu on suunniteltu toimimaan pääsääntöisesti Suomessa.

Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Ehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista.

3.4 Tarjouksen sitovuus

Verkkopalvelussa annettua tietoa ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

3.5 Tunnuksien muuttaminen

Asiakasyrityksen asiakastunnusta, salasanaa tai Verkkopalvelun käyttöön tarvittavia tietoja on oikeus muuttaa Ajoneuvokeskitys Oy:n toimesta mikäli ne aiheuttavat päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia Verkkopalvelussa.

3.6 Referenssioikeus

Jos kyseessä on yritysasiakkuus, Ajoneuvokeskityksellä on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myynnissä. Ajoneuvokeskityksellä on referenssioikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

3.7 Maksulliset osiot

Verkkopalvelun tarjoamia maksullisia palveluita pääsee käyttämään suorittamalla ennalta määritetyn maksun. Kun Asiakasyritys on siirtymässä Verkkopalvelun maksullisiin osiin tulee se Verkkopalvelussa selkeästi näkyviin.

Ajoneuvokeskityksen ja Asiakasyrityksen välillä oleva sopimus on voimassa kun Asiakasyritys hyväksytysti solmii korjaustoimenpiteen, huoltotoimenpiteen tai vuokrauspalvelun tilausvahvistuksen muodossa.

Asiakasyrityksellä on oikeus olla hyväksymättä maksullisen Verkkopalvelun tilausta. Asiakasyritystä sitova tilaus syntyy, kun Asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Sopimuksen voimaantulo saattaa edellyttää Käyttöehtojen nimenomaisen hyväksynnän Verkkopalvelussa.

4. Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun rooli

4.1 Yleistä

Verkkopalvelun tarkoituksena on toimia kilpailutuspalveluna, joka kerää yhteen tarjouspyyntöjä Asiakkailta ja välittää ne eteenpäin Asiakasyrityksille.

Asiakkaalle Verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden etsiä huoltoja-, vuokrauksia sekä korjauspalveluita. Asiakas jättää Verkkopalvelussa tarjouspyynnön haluamastaan kohderyhmästä, johon etsii edellämainittuja palveluita niitä tarjoavilta Asiakasyrityksiltä.

Ajoneuvokeskitys ei ole osapuolena Asiakkaan ja Asiakasyrityksen välisessä Verkkopalvelun kautta tai avulla toteutuneissa toimeksiannoissa tai vuokra- tai muissakaan sopimuksissa.

Ajoneuvokeskitys ei ole vastuussa siitä, onko Verkkopalvelua käyttävillä henkilöillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään.

4.2 Ajoneuvokeskitys ei anna takuuta

Ajoneuvokeskitys ei anna takuuta tehdyistä korjauksista, huolloista, eikä ole vastuussa Asiakasyrityksen tekemistä toimenpiteistä tai niiden laadusta. Asiakasyritys vastaa itse mahdollisesta kuluttuja-asiakkaalle antamastaan takuusta.

4.3 Ei velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania

Tilanteessa, jossa sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Ajoneuvokeskitys ei ole velvollinen etsimään korvaavaa sopimuskumppania tai korvaamaan tästä koituvaa haittaa tai vahinkoa.

4.4 Asiakkaan vastuu kulkuvälinettä vuokratessa

Asiakas on itse vastuussa vuokraamastaan kohteesta ja tekee sopimuksen Asiakasyrityksen kanssa erikseen ehdoista.

Ajoneuvokeskitys ei vastaa Asiakasyrityksen tarjoaman vuokrattavan kohteen kunnosta.

Ajoneuvokeskitys ei myöskään korvaa vuokratulle kohteelle aiheutuneita vahinkoja, rikkoontumisia, varkauksia eikä mitään muutakaan Asiakasyrityksen vaatimia seikkoja vuokratun kohteen palautuksen yhteydessä.

4.5 Ajoneuvokeskityksen vastuu ulkopuolisista sopimuksista

Ajoneuvokeskitys ei ole vastuussa mistään Asiakkaan ja Asiakasyrityksen välisistä sopimuksista tai heidän toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta.

Ajoneuvokeskitys ei vastaa Asiakasyrityksen ja Asiakkaan välille mahdollisesti syntyneistä ongelma tai riitatilanteista.

Mahdollisissa riitatilanteissa ja ongelmatilanteissa Ajoneuvokeskitys Oy toimittaa tietoja Verkkopalvelusta poistetusta Sisällöstä (kuten kopio vanhasta tarjouspyynnöstä) vain Sisällön toimittaneelle Asiakkaalle.

4.6 Kysymykset osapuolille

Verkkopalvelussa voi lähettää käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä Verkkopalvelussa oleville muille Asiakkaille ja Asiakasyrityksille. Asiakkaiden ja Asiakasyritysten vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä Verkkopalvelussa olevia muita Asiakkaita tai Asiakasyrityksiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

5. Rekisteröityminen

5.1 Yleistä

Verkkopalvelun joidenkin Palveluiden tai niiden osien käytön edellytyksenä voi olla rekisteröityminen Verkkopalveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Ajoneuvokeskityksen Verkkopalveluun.

5.2 Ikäraja

Maksullisiin Palveluihin on luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä vähintään 15 vuoden ikä. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta vaaditaan Verkkopalvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

5.3 Annettavat tiedot

Asiakasyrityksen on Verkkopalveluun rekisteröityessään annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun vieminen saattaa edellyttää joissain Palveluissa sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Ajoneuvokeskitys on oikeutettu syytä ilmoittamatta hyväksymään tai hylkäämään rekisteröitymisen.

5.4 Käyttäjäprofiilin henkilökohtaisuus ja tietojen ajantasaisuus

Käyttäjäprofiili on toipaikka- tai ketjukohtainen, eikä sitä saa luovuttaa edelleen. Asiakasyritys ei saa asettaa tililleen kuin oman sähköpostinsa, eikä esiintyä toisena henkilönä tai yrityksenä.

Asiakasyritys on itse vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta. Asiakasyrityksen tulee ilmoitettaa muutoksista Ajoneuvokeskitykselle viipymättä.

5.5 Asiakasyrityksen käyttäjäprofiilin sisältö

Asiakasyrityksillä on käytettävänään oma Käyttäjäprofiili, jota Asiakasyritys ylläpitää. Käyttäjäprofiiliin voi sijoittaa tietoa Asiakasyrityksen tarjoamista Palveluista (huolto- korjaus sekä vuokraustoimenpiteet) sekä mahdollisista lisätuotteista. Asiakasyrityksellä on oikeus lisätä profiiliin Sisältöä tarpeen mukaan.

5.6 Vain yksi käyttäjäprofiili

Verkkopalveluun ei saa luoda enempää kuin yhden Käyttäjäprofiilin. Henkilöllä saa kuitenkin olla eri Käyttäjäprofiili niin Asiakasyritys- kuin Asiakasroolissa.

5.7 Käyttäjäprofiilin tunnusten säilyttäminen

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakasyritys luo itselleen Käyttäjäprofiilitunnuksen ja salasanan, sekä mahdollisesti muut tarvittavat tunnukset, jotka Käyttäjäprofiilin luoja sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien osapuolien käyttöön. Asiakasyritys on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjäprofiilin haltija on velvollinen ilmoittamaan Ajoneuvokeskitykselle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille osapuolille. Käyttäjäprofiililla tehdyt toimenpiteet sitovat Käyttäjäprofiilin omistajaa, kunnes asiasta on ilmoitettu Ajoneuvokeskitykselle.

5.8 Uudet käyttäjätunnukset ja salasanat

Uudet käyttäjätunnukset ja salasanat Verkkopalveluun voidaan myöntää mikäli ne katoavat tai tili kaapataan kolmannen osapuolen toimesta. Asiakasyrityksellä on oikeus pyytää Ajoneuvokeskitystä muuttamaan käyttäjätunnusta tai salasanaa. Ajoneuvokeskityksellä on oikeus pyytää ennaltamääritetty summa hinnastonsa mukaisesti.

5.9 Käyttäjäprofiilin sulkeminen

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus sulkea käyttöoikeus Asiakasyritykseltä, jos sillä on aihetta epäillä tunnuksien väärinkäyttöä.

6. Tietosuoja

6.1 Evästeet

Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä käsitellään Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6.2 Henkilötietojen käsittely

Sivustolla kerättäviä henkilötietoja käsitellään Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelun tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti

7. Asiakasyrityksen antamat tiedot

7.1 Yleistä

Asiakasyrityksen ei tule antaa Ajoneuvokeskitykselle mitään luottamuksellisia tietoja Verkkopalvelun välityksellä. Asiakasyritys hyväksyy, ettei Verkkopalvelun kautta välitettyjä tietoja tai Sisältöä pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.

7.2 Oikeudet sisältöön

Ajoneuvokeskitys saa vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tietoa ja sisältöä. Mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu, Asiakasyritys luovuttaa Ajoneuvokeskitykselle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet toimittamaansa sisältöön.

Asiakasyritys myöntää Ajoneuvokeskitykselle sekä sen yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ajallisesti rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella, kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa yhteydessä tai tuotteessa Sisältöä, jonka Asiakasyritys on tuonut Verkkopalveluun ja/tai muiden käyttäjien saataville.

Ajoneuvokeskitys voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi Ajoneuvokeskityksellä on oikeus lisätä Sisältöön omia tunnuksiaan sen yhdistämiseksi Verkkopalveluun.

7.3 Sisällön hyödyntämisestä

Kuluttaja-asiakkaan ja Asiakasyrityksen toimittamaa Sisältöä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

– Sisältöä voidaan julkaista tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.

– Ajoneuvokeskitys voi muuttaa tai muokata Verkkopalvelun sisältämää sisältöä harkintansa mukaan, esim. Verkkopalveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

– Ajoneuvokeskitys voi muokata (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) Sisältöä myös, jos Ajoneuvokeskitys uskoo muokkauksen parantavan Asiakkaiden tai Asiakasyritysten kokemusta Verkkopalvelusta tai kun Ajoneuvokeskitys uskoo Asiakkaiden tai Asiakasyritysten saavan näin saavan laadukkaampaa palvelua.

– Ajoneuvokeskityksellä on oikeus käyttää alustalla esiintyvää sisältöä sosiaalisen median kanavilla kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, LinkedIn:ssä ym.

  • Ajoneuvokeskityksellä on oikeus käyttää Verkkopalvelussa esiintyvää sisältöä markkinoinnissa ja mainonnassa sekä digitaalisissa että printtimedioissa.
  • Verkkopalvelussa annetut kohdetiedot voidaan hyödyntää muidenkin Verkkopalvelua käyttävien kohdeilmoitusten yhteydessä tai tilastollisiin tarkoituksiin/mainontaan.

– Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden poistaa Verkkopalvelusta mitä tahansa Asiakasyrityksen tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

7.4 Sisältöä koskevat poisto- ym. pyynnöt

Mikäli Asiakasyritys kokee, että hänen toimittamaansa Sisältöä käytetään Ajoneuvokeskityksen toimesta kohdeilmoituksen poistamisen jälkeen ei-oikeutetulla tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Sisältöä koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä Ajoneuvokeskityksen asiakaspalveluun. Mikäli Ajoneuvokeskitys katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Sisältö siltä osin kuin se on mahdollista.

Lähtökohtaisesti Ajoneuvokeskityksen julkaisemaa Sisältöä verkossa ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

7.5. Asiakasyrityksen rinnakkainen käyttöoikeus Sisältöön

Asiakasyritykselle jää Ajoneuvokeskityksestä riippumaton käyttöoikeus Verkkopalveluun toimittamaansa Sisältöön.

8. Käyttöoikeus ja sen rajoitukset

8.1 Yleistä

Ajoneuvokeskitys myöntää Asiakasyritykselle rajoitetun käyttöoikeuden ja luvan käyttää Verkkopalvelua ja sen Sisältöä.

Asiaasyrityksellä on oikeus tehdä yksi kopio aineistosta Verkkopalvelun käyttöön liittyen.

8.2 Käyttöoikeus vain omaa käyttöä varten

Ajoneuvokeskitys myöntää Asiakasyritykselle oikeuden käyttää, katsella, tulostaa ja ladata Verkkopalvelun Sisältöä ainoastaan omaa, sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaista käyttöä varten. Sivustolla olevan Sisällön käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty, mukaan lukien mahdollinen markkinointihyöty.

Tämän käyttöoikeuden myöntäminen ei osoita Sisällön ja tai sen kopioiden omistusoikeuden siirtämistä.

8.3 Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset;

1) Asiakasyritys ei saa muokata Sisältöä millään tavalla, eikä jäljentää tai esittää sitä julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Verkkopalvelussa esiintyvää Sisältöä;

2) Asiakasyritys on säilytettävä kaikissa lataamansa Sisällön tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Sisällön sisältämät tekijänoikeus- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;

3) Asiakasyrityksen tulee noudattaa näiden Ehtojen lisäksi kaikkia Verkkopalvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja;

4) Asiakasyrityksen on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Verkkopalvelun, mukaan lukien siihen liittyvien Sisältöjen ja materiaalien käyttö kokonaisuudessaan (ei koske tilanteita, joissa laki edellyttää Sisällön ja materiaalin säilytystä;)

5) Asiakasyrityksellä ei ole oikeutta luovuttaa Verkkopalvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle;

6) Asiakasyrityksellä on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Asiakkaiden laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelu on mainittuna arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki Verkkopalveluun. Arvostelujen hyötykäyttö edellyttää Ajoneuvokeskityksen luvan.

7) Asiakasyrityksellä ei ole oikeutta ilman Ajoneuvokeskityksen etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä jäljennösten tai kopioiden valmistamiseksi Verkkopalvelusta, sen osista tai sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

8.4 Ei muita oikeuksia

Ajoneuvokeskitys ei myönnä Asiakasyritykselle mitään muita kuin Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

9.Verkkopalveluun liittyvät immateriaalioikeudet

9.1 Yleistä

Ajoneuvokeskityksen Verkkopalvelu ja sen Sisältö sisältävät tekijänoikeuslainsäädännön alaista, tekijänoikeudellisesti suojattua Sisältöä.

Ajoneuvokeskityksen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Verkkopalvelun ja sen Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Ajoneuvokeskitykselle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Ajoneuvokeskitykselle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava liikearvo kuuluu kokonaisuudessaan sille itselleen.

Ajoneuvokeskitys ei myönnä Asiakasyritykselle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Verkkopalvelun käytön myötä.

9.2 Tavaramerkit ja toiminimet

Ajoneuvokeskityksen ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Ajoneuvokeskityksen ja sen yhteistyökumppanien tavaramerkkejä ja toiminimiä. Pidätämme kaikki oikeudet näihin oikeuksiin. Pääsyä Verkkopalveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Verkkopalvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Ajoneuvokeskityksen tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

9.3 Ei vastuuta kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksista

Jos Verkkopalvelun osiota on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty tai siitä, että Verkkopalvelua käytetään vastoin Ajoneuvokeskityksen antamia ohjeita tai voimassa olevaa lainsäädäntöä, Ajoneuvokeskitys ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista.

9.4 Immateriaalioikeuksia koskevat yhteydenotot ja ilmoitukset

Kaikki Verkkopalvelun immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot ja ilmoitukset loukkaavasta Sisällöstä tulee lähettää osoitteeseen: info@ajoneuvokeskitys.fi.

10. Maksulliset osiot

10.1 Yleistä

Verkkopalvelu saattaa pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita.

Jollei toisin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Verkkopalvelun osiot veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan ennaltamäärätyn hinnaston perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin Verkkopalvelun osioihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Verkkopalvelun internet-sivuilla.

10.2 Hintamuutokset

Verkkopalvelun osioiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai ilmoitettuna aikana. Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden muuttaa Verkkopalvelun osioiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Verkkopalvelun osion maksulliseksi tai päinvastoin.

Verkkopalvelun osioiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Verkkopalvelua koskevat kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Verkkopalvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

10.3 Välityspalkkio

Kun Asiakasyritys jättää tarjouksen Verkkopalvelussa ja Asiakas hyväksyy Asiakasyrityksen tarjouksen, syntyy Ajoneuvokeskitykselle oikeus välityspalkkioon. Oikeus välityspalkkioon syntyy myös palvelun ulkopuolella solmituista toimeksiannoista, mikäli Asiakas teettää tekemässään tarjouspyynnössä mainittua toimeksiantoa Asiakasyrityksellä .

Välityspalkkion suuruus on voimassa olevan hinnaston mukainen prosenttiosuus Asiakkaan Asiakasyritykselle maksamasta arvonlisäverottomasta loppusummasta.

Asiakkaan maksama loppusumma voi poiketa Verkkopalvelussa Asiakasyrityksen tarjouksessa ilmoittamasta hinta-arviosta ja siihen voi sisältyä alkuperäisen tarjouksen ulkopuolisia toimenpiteitä sekä tuotteita. Välityspalkkiota ei makseta veroista.

Mikäli Verkkopalvelussa solmitun toimeksiannon yhteydessä Asiakasyritys sopii Asiakkaan kanssa lisätoimenpiteistä alkuperäiseen tarjoukseen liittyen, on Asiakasyritys velvollinen maksamaan välityspalkkion Ajoneuvokeskitykselle myös näistä myöhemmin suoritetuista toimeksiannoista.

Asiakkaalta laskutettu loppusumma tulee kirjata Verkkopalvelussa Asiakasyrityksen toimesta viimeistään 7 päivän kuluttua Asiakkaan laskutuksesta.

Jos vakuutusyhtiötä laskutetaan kokonaan tai osittain, tulee Asiakasyrityksen kirjata Verkkopalveluun yhteissumma, jonka Asiakasyritys laskuttaa Asiakkaalta ja/tai vakuutusyhtiöltä.

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus periä todelliset välityspalkkiot 3 kertaisena, jos Asiakasyritys jättää Asiakkaalta laskutetun summan kirjaamatta tai kirjaa sen tahallisesti väärin.

10.4 Hinnanmuutosten vaikutus kertaluonteisiin tilauksiin

Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Verkkopalvelu on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti.

10.5 Sopimuksen irtisanominen hinnanmuutoksen johdosta

Mikäli Asiakasyritys irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

10.6 Arvonlisävero ja muut kulut

Verkkopalvelun sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, jotka ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei toisin ole ilmoitettu.

11. Maksaminen

11.1 Vakuudet ja luotolla maksaminen

Ajoneuvokeskitys voi pyytää maksullisia Verkkopalvelun osioita käyttävältä Asiakasyritykseltä vakuuksia, jotka tulee toimittaa Ajoneuvokeskitykselle. Myöntäessään luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa Ajoneuvokeskityksellä on oikeus tarkistaa maksullisia alustan osioita käyttävältä Asiakasyritykseltä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä.

11.2 Laskujen maksaminen

Ajoneuvokeskityksen lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, Ajoneuvokeskityksellä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, Ajoneuvokeskityksellä on oikeus estää Verkkopalvelun käyttö. Ajoneuvokeskityksellä on oikeus periä maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.

12. Sitoutuminen AUNE:n ehtoihin

Asiakasyritys sitoutuu noudattamaan huolto- korjaus sekä vuokraustoimenpiteissään autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimia ja kulloinkin voimassa olevia moottoriajoneuvojen korjaus- sekä vuokrausehtoja.

13. Verkkopalvelun käyttämisen vastuuperiaatteet

13.1 Yleistä

Asiakasyritys sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Verkkopalvelun toimintaa.

Asiakasyritys sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten ja soveltuvien alan käytäntöjen mukaisesti.

Asiakasyritys vastaa rajoituksetta kaikesta Ehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta toiminnasta Ajoneuvokeskitykselle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

13.2 Asiakasyrityksen vastuu tietojen oikeellisuudesta ja Palvelujen tarjoamisesta

Asiakasyritys vastaa siitä, että hänen Ajoneuvokeskityksen Verkkopalveluun tarjoamiensa Palvelujen tiedot ovat oikeita (esim. varauskalenteri, hinnat, kohdetiedot, kuvat jne.) ja että Asiakasyrityksellä on oikeus tarjota Palveluja Verkkopalvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Asiakasyritys on velvollinen viipymättä päivittämään Palvelujen tietojen muutokset.

13.3 Kielletyt käyttötavat

Asiakasyritys sitoutuu olemaan käyttämättä Verkkopalvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa muiden kanssakäyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua;

2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;

3) Ajoneuvokeskityksen tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;

4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Ajoneuvokeskityksen kautta välitetyn sisällön alkuperä;

5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Sisällön tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Sisällön julkaisemiseen tai välittämiseen;

6) kanssakäyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten henkilöiden/yritysten nimenomaista lupaa; tai

7) lainvastaisiin tarkoitusperiin.

13.4 Eräitä erityistilanteita koskevia vastuuperiaatteita

Tarjousten pyytäminen huolto-, korjaus-, vuokra- tai muihin toimenpiteisiin joita tosiasiassa ei ole olemassa, tai joita ei ole minkäänlaista aikomusta teetättää Verkkopalvelun avulla, on kielletty.

Jotta Asiakas voi jättää ajoneuvon huoltoon tai korjaukseen liittyviä tarjouspyyntöjä, tulee Asiakkaan omistaa ko. ajoneuvo, johon tarjouspyyntö liittyy, tai hänellä tulee olla lupa jättää tarjouspyyntö omistajan puolesta.

Jos Asiakas on itse korjaamo/vuokraamoyrittäjä tai työskentelee korjaamossa/vuokraamossa, tulee Asiakkaan kertoa tämä omassa tarjouspyynnössään, jolloin tämä tieto välitetään tarjouspyyntöjen mukana Asiakasyrityksille.

13.5 Oikeus estää pääsy palveluun

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus estää Verkkopalveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimiin (esimerkiksi muokata ilmoitusta tai poistaa se mahdollisesti kokonaan) siltä osin kuin se on tarpeellista Ehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Ajoneuvokeskityksellä on oikeus käyttää teknisiä keinoja kuten estolistoja automatisoituja palomuureja Ehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Asiakasyrityksen perustiedot säilyvät estolistalla, vaikka muut tiedot voitaisiin heidän pyynnöstään poistaa Verkkopalvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13.6 Tietojen luovutus viranomaisille

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus luovuttaa Asiakasyrityksen ja sen edustajien henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että tämän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

13.7 Sisältöä koskevat vaatimukset

Lähettämällä Sisältöä Ajoneuvokeskityksen palvelimille Asiakasyritys hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

1) Kohtuulliset toimenpiteet ennen Sisällön lähettämistä on toteutettu sekä mahdolliset virukset ja muut haittaohjelmat ovat löydetty ja tuhottu;

2) Verkkopalvelussa myytäväksi tai vuokrattavaksi tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita ja Kohteet ovat myynnissä tai vuokrattavissa olevia;

3) Asiakasyritys on oikeutettu ko. Toimintaan;

4) Sisältö ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, seksuaalista tai pornografista, siveetöntä, väkivaltaista, vihamielistä, halventavaa tai muuten julkaisukelpaamatonta;

5) Sisältö ei loukkaa kenenkään patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia

6) Ssältö ei ole hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista;

7) Sisältö on heidän omaansa tai he ovat oikeutettu luovuttamaan Sisällön Ajoneuvokeskitykselle näiden Ehtojen mukaisesti, ja että Ajoneuvokeskitys voi julkaista Sisällön maksutta tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Sisältöä ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;

8) Asiakasyritys ei saa antaa vaikutelmaa, että Ajoneuvokeskitys sponsoroisi tai suosittelisi Asiakasyrityksen toimittamaa Sisältöä, ellei erikseen ole sovittu;

10) Ei esitä lähettämäänsä Sisältöön perustuvia vaateita Ajoneuvokeskitystä kohtaan sekä sitoutuu vastaamaan Ajoneuvokeskitykselle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen Sisällön perusteella Ajoneuvokeskitystä tai sen edustajia kohtaan.

Ilman Ajoneuvokeskityksen etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Verkkopalvelusta ei ole oikeutta kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään sen sisältöä tai sitä käyttävien Asiakkaiden/Asiakasyritysten tai näiden päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen.

13.8 Asiakasyrityksen saamat henkilötiedot

Asiakasyritys vastaa Verkkopalvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ajoneuvokeskitys ei luovuta henkilötietoja Asiakasyrityksille muutoin kuin tilanteissa, joissa se Verkkopalvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta Asiakasyritys voi toteuttaa Asiakkaalle Verkkopalvelussa Palvelun tai toimeksiannon).

13.9 Oikeus vedota laillisiin oikeuksiin rajoituksen rikkomisen johdosta

Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

14. Toimeksiannot ja viestiliikenne

14.1 Yleistä

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus lähettää Verkkopalvelua käyttävälle Asiakkaalle asiakasviestintää mm. sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Asiakasyrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin joko Verkkopalvelun asetuksien avulla ja/tai ottamalla yhteyttä Ajoneuvokeskityksen asiakaspalveluun. Asiakasviestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai Palveluihin liittyvän viestinnän voi lopettaa peruuttamalla tarjouspyynnön tai poistamalla Palvelun. Mikäli Asiakasyritys ei halua mitään Ajoneuvokeskityksen asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Markkinointiviesteistä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta.

14.2 Tietoverkon riskit

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Asiakasyrityksen tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Ajoneuvokeskitys ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

14.3. Ei velvollisuutta Sisällön välittämiseen tai näyttämiseen

Ajoneuvokeskityksellä ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Asiakkaiden tarjouspyyntöjä, Asiakasyritysten tarjouksia tai heidän tuottamaa Sisältöä Verkkopalvelussa (esim. jos Verkkopalvelua käytetään vastoin sen tarkoitusperiä).

14.4 Oikeus välittää Asiakkaan tietoja Asiakasyrityksille

Ajoneuvokeskitys voi välittää Asiakkaan yhteystiedot, Palveluun liittyviä tietoja kuten auton rekisteritiedot ja muuta Asiakkaan toimittamaa Sisältöä Asiakasyritykselle silloin, kun Verkkopalvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Asiakasyritys voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Verkkopalvelun kautta, puhelimella, pikaviestipalvelulla ja/tai sähköpostilla.

15. Asiakkaiden tekemät arvostelut

15.1 Yleistä

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus tehdä arvosteluja Asiakasyrityksistä Verkkopalvelussa. Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Asiakasyritysten profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Asiakasyrityksistä omien kokemustensa mukaan ja luokitella Asiakasyritysten palveluja, kuitenkin siten, että Asiakas noudaa näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

Ajoneuvokeskitys tarjoaa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä ole missään vastuussa arvosteluista.

Ajoneuvokeskitys ei muokkaa arvostelujen asiasisältöä.

Ajoneuvokeskityksellä on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu.

Asiakas on itse vastuussa antamistaan arvosteluista, mukaan lukien näiden Ehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisuudesta.

15.2. Arvosteluja koskevat sisältöohjeet

Arvosteluissa on noudatettava seuraavia sisältöohjeita:

Arvosteluissa tulee arvioida Asiakasyrityksen toimintaa riittävästi ja perustellen.

Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Mustamaalaaminen ja epäasiallinen kielenkäyttö ei ole sallittua. Arvostelujen tulee käsitellä Asiakasyritysten ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen ja sen tulee olla objektiivinen. Arvostelua ei saa tehdä Asiakasyrityksen ja/tai Asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Asiakasyrityksen ja/tai Asiakkaan tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tekijän- tai muutakaan oikeutta.

Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Asiakasyrityksen myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä linkkejä.

Lisäksi tulee noudattaa kohdassa 13.6 esitettyjä yleisiä Sisältöä koskevia vaatimuksia.

15.3 Arvostelujen säilyttäminen

Ajoneuvokeskitykselllä on oikeus poistaa arvostelut ja muut tiedot Asiakasyrityksen profiilista, kun Ajoneuvokeskityksen ja Asiakasyrityksen yhteistyö on päättynyt.

Asiakkaan tekemät arvostelut voidaan säilyttää Verkkopalvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.

16. Kommentointia koskevat erityisehdot

16.1 Yleistä

Verkkopalvelussa voi tapahtua viestintää Asiakkaiden ja Asiakasyritysten välillä kommentointikenttien välityksellä.

16.2 Asiakasyrityksen vastuu sisällöstä

Verkkopalvelun käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Sisältöä koskevat edellytykset ovat kohdassa 13.6 ilmoitettuja. Ajoneuvokeskityksellä on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

16.3. Kommentit asiakassuhteen päättymisen jälkeen

Kommentointikentissä Verkkopalvelussa käytetty nimimerkki sekä julkaistut tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään Verkkopalveluun myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön.

17. Ulkoiset linkit Verkkopalveluun

17.1 Sallittu linkitys

Linkitys Verkkopalveluun on sallittu seuraavin edellytyksin:

1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Ajoneuvokeskityksen www-osoitteen eikä mitään Ajoneuvokeskityksen tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;

2) linkkiä käytettäessä linkitetty Verkkopalvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän verkkosivun/palvelun omaan kehykseen;

3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Ajoneuvokeskityksen toimintaan tai olisivat Ajoneuvokeskityksen sponsoroimia;

4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Ajoneuvokeskityksen maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Muissa tapauksissa linkitykselle pitää pyytää etukäteen kirjallinen lupa.

17.2 Suostumuksen peruutus ja linkityksen kieltäminen

Ajoneuvokeskitys Oy pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Ajoneuvokeskityksen harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön tai aiheuttaa haittaa Ajoneuvokeskitykselle.

18. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuihin tai palveluihin

18.1 Yleistä

Verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin verkkosivuihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Kyseiset linkit johdattavat pois Verkkopalvelusta. Ajoneuvokeskitys ei tarkastele erikseen ulkopuolisten verkkosivujen tai palveluiden sisältöä, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ajoneuvokeskitys suosittelee tutustumaan huolellisesti linkitetyn verkkosivun tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen kyseiseen verkkosivuun tai palveluun siirtymistä. Siirtyminen edellämainittuihin verkkosivuihin tai palveluihin on jokaisen omalla vastuulla.

18.2 Linkkien merkitys

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Ajoneuvokeskitys tukisi linkitettyjä verkkosivuja tai palveluita tai hyväksyisi siellä olevaa Sisältöä, tai että Ajoneuvokeskityksellä olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä, tai että linkitetyn verkkosivun tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Ajoneuvokeskityksen immateriaalioikeuksilla suojattua Sisältöä.

19. Tietoturva

Ajoneuvokeskitys pyrkii mahdollisimman korkeaan tietoturvaan. Verkkopalvelua käyttävän tulee kuitenkin ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Ajoneuvokeskityksen toimintaa häiritseviä laitteita, ohjelmia tai toimia jotka kuormittavat Verkkopalvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi massapostitukset) ei sallita.

Kiellettyä on muun muassa levittää viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muita Verkkopalvelun rakenteeseen vaikuttavat haittaohjelmia.

20. Tarjousten vajavaisuus

Verkkopalvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset eivät välttämättä ole lopullisia. Tarjouspyyntöön annetun tarjouksen hinta on arvio, joka perustuu Asiakasyrityksen käytettävissä oleviin sen hetkisiin tietoihin. Lopullinen Asiakkaalta veloitettava summa voi poiketa Verkkopalvelussa ilmoitetun tarjouspyynnön/tarjouksen hinnasta mikäli Asiakasyritys ja Asiakas erikseen näin sopivat.

20. Vastuunrajoitus

20.1 Palvelun saatavuus

Ajoneuvokeskitys pyrkii siihen, että Verkkopalvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä, mutta toimintavarmuutta ei voida kaikissa tapauksissa taata.

Ajoneuvokeskitys ei kuitenkaan voi vastata Verkkopalvelun virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen tai huoltojen aiheuttamista ongelmatilanteista eikä niistä aiheutuvista tietojen häviämisistä. Mahdollisista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen.

Ajoneuvokeskitys ei takaa Verkkopalvelun suojausta. Verkkopalvelussa olevat tiedot ovat esillä vuoden ympäri, lukuunottamatta verkkosivun huoltokatkoksia. Ajoneuvokeskitys ei takaa, ettei Verkkopalvelun kautta lähetetty Sisältö sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Kukin Verkkopalvelua käyttävä taho hyväksyy sen, ettei Ajoneuvokeskitys ole vastuussa Verkkopalvelussa lähetetyistä tai vastaanotetuista Sisällöistä.

20.2 Vastuu Sisällöstä

Ajoneuvokeskitys Oy ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Verkkopalvelun käyttäjien toimittamasta digitaalisesta tai muusta Sisällöstä tai joita syntyy tällaista Sisältöä siirrettäessä. Mikäli Verkkopalveluun toimitettu Sisältö on puutteellista tai paikkansapitämätöntä, Ajoneuvokeskitys Oy ei ole vastuussa sen puutteellisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

Verkkopalvelua ja siihen sisältyviä tietoja voidaan muuttaa aika ajoin. Ajoneuvokeskitys Oy ei ole vastuussa minkään tuotteen, Palvelun, toimeksiannon tai ajoneuvon takuusta. Ajoneuvokeskitys ei vastaa Verkkopalvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Ajoneuvokeskitys ei myöskään ota vastuuta minkään Asiakasyrityksen tuottaman Sisällön katoamisesta, poistamisesta tai muutoksesta.

Ajoneuvokeskitys ei ole vastuussa siitä, että Asiakasyrityksen Sisältöä voidaan julkaista ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Ajoneuvokeskityksen toimivallan ulkopuolella.

20.3 Vastuu Verkkopalvelun tai sen Sisällön käyttämisestä, käytön estymisestä tai Ehdoista

Ajoneuvokeskitys ei ole vastuussa mistään vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyvistä vahingoista mukaan lukien liiketoiminnan tai sen keskeytymisestä aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat Verkkopalvelun tai sen Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun seikkaan vaikka Ajoneuvokeskitykselle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Ajoneuvokeskitys ei myöskään ole vastuussa mistään Verkkopalvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

20.4 Virheeseen vetoaminen

Verkkopalvelua käyttävillä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ajoneuvokeskitykselle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakasyritys on havainnut virheen/puutteen tai kun Asiakasyrityksen olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Verkkopalvelua koskevat reklamaatiot tulee lähettää Ajoneuvokeskityksen ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen info@ajoneuvokeskitys.fi.

20.5 Vastuunrajoitus maksullisten palveluiden osalta

Ajoneuvokeskityksen maksullisten osien osalta Ajoneuvokeskitys vastaa ainoastaan tuottamuksella tai tahallisesti Asiakasyritykselle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Ajoneuvokeskityksen vastuun enimmäismäärä on Asiakasyrityksen kyseisestä maksullisesta Verkkopalvelun osiosta maksama hinta. Jos Asiakasyrityksellä ja Ajoneuvokeskityksellä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai Verkkopalvelun osioiden laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä.

20.6 Vastuunrajoitus maksuttomien palveluiden osalta

Maksuttomien Verkkopalvelun osioiden osalta Ajoneuvokeskityksen vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

21. Muutokset

21.1 Yleistä

Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Verkkopalvelun osia, korjata ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä mitä tahansa muutoksia Verkkopalveluun ja sen Sisältöön sekä Verkkopalvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Verkkopalvelun osia toimintoineen.

Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden halutessaan rajoittaa toimintojen ja koko Verkkopalvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Mikäli Verkkopalvelussa tehdään olennaisia muutoksia, niistä pyritään informoimaan etukäteen Ajoneuvokeskityksen internet-sivustolla.

21.2 Muutokset Ehtoihin

Ajoneuvokeskityksellä on oikeus muuttaa ja muokata näitä Ehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Verkkopalvelussa tai sähköpostitse. Verkkopalvelun käyttäminen Ehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

21.2 Kirjallinen sopiminen

Näistä Ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

22. Sosiaalisen median toiminnot

Tämä sivusto saattaa tarjota tiettyjä sosiaalisen median ominaisuuksia, jotka mahdollistavat Asiakkaan:

• Linkittävän omilta tai tietyiltä kolmannen osapuolen verkkosivustoilta tiettyyn tämän verkkosivuston sisältöön

• Lähettävän tämän verkkosivuston kautta sähköposteja tai muuta viestintää, jossa on tiettyä sisältöä tai linkkejä tiettyyn sisältöön

• Mahdollistavan, että osan tämä verkkosivuston sisällöstä näkyy omilla tai tietyillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla

Voit käyttää näitä ominaisuuksia yksinomaan niiden palveluntarjoajan käyttöehtojen mukaisesti.

Voimme poistaa käytöstä kaikki sosiaalisen median ominaisuudet tai linkit milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta harkintamme mukaan.

23. Asiakassuositukset

Sivustollamme voi olla asiakkaidemme palautteita tai suosituksia. Nämä ovat aitoja asiakaskokemuksia, mutta eivät takaa sitä, että jokaisella olisi vastaava kokemus.

24. Mainokset ja ilmoitukset

Ajoneuvokeskitys pidättää oikeuden julkaista alustallaan mitä tahansa mainontaan liittyvää Sisältöä.

25. Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Ajoneuvokeskitys on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen ja siitä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kaupan, liikkeenluovutuksen, sulautumisen, jakautumisen tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Asiakasyrityksellä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman Ajoneuvokeskityksen ennakollista suostumusta.

26. Sopimuksen päättyminen

26.1 Yleistä

Asiakasyritys voi lähettää Verkkopalvelun kautta pyynnön tilinsä käyttöoikeuden poistamista. Maksullisia Osioita varten tehty sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen. Määräaikaisia sopimuksia ei voi irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

26.2 Sopimuksen purkaminen

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

26.3 Sopimuksen päättymisen vaikutus

Asiakasyrityksen oikeus käyttää Verkkopalvelua ja siihen liittyvää asiakastiliä lakkaa, kun sopimus päättyy mistä syystä tahansa. Tällöin Ajoneuvokeskitys sulkee asiakastilin.

Asiakasyrityksen toimittama Sisältö Verkkopalveluun jää Ajoneuvokeskityksen haltuun sopimuksen päättyessä. Ajoneuvokeskityksellä on oikeus poistaa edellämainittu Sisältö, sekä Asiakasyritystä koskevat tiedot.

Ajoneuvokeskitys ei ole velvoitettu toimittamaan Asiakasyritykselle kyseistä Sisältöä, vaan tarpeelliset varmuuskopiot ovat edellämainittujen omalla vastuulla.

Kun sopimus päättyy, jäävät Ehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut voimaan. Näitä ovat mm. vahingonkorvausvelvollisuus ja sopimuksen luottamuksellisuus.

27. Ylivoimainen este

Ajoneuvokeskitys ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, eikä myöskään riko sopimusta, mikäli jokin ylivoimainen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, tulva, konevaurio, maanjäristys, lakko, sota, hallituksen toimet, terrorismin uhkat tai teot, mellakat, kansallinen hätätilanne, vallankumous, epidemia tai pandemia, liikennehäiriö tai rajoitukset tai viivästykset, jotka vaikuttavat kuljetusyrityksiin, estää sopimuksen täyttämisen.

Ajoneuvokeskitys ei ole edellä mainituissa tilanteissa vastuussa sellaisista virheistä tai viivästyksistä,. jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista.

Jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Ajoneuvokeskitykseltä kohtuuttomia uhrauksia Asiakasyritykselle koituvaan etuun nähden, Ajoneuvokeskitys ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

28. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset ja periaatteet. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Ajoneuvokeskitys ja Asiakasyritys eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

29. Otsikot

Kohtien ja alakohtien otsikot eivät vaikuta näiden Ehtojen tulkintaan.

30. Yhteystiedot

Ajoneuvokeskitys Oy:n yhteystiedot:

Ajoneuvokeskitys Oy

info@ajoneuvokeskitys.fi

Y-tunnus: 3164637-3